tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


Lista wychowanków przyjętych do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych

w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019

1.    Adamczuk Matylda

2.    Bąba Bożena

3.    Bąkowska Aleksandra

4.    Białek Aleksandra

5.    Bohdankiewicz Szymon

6.    Borychowski Radosław

7.    Brzozowska Anna

8.    Budzińska Aleksandra

9.    Bujalska Magdalena

10.Chomik Klaudia

11.Chronchol Zuzanna

12.Cieślak Aleksandra

13.Ciołek Łukasz

14.Czerniak Zuzanna

15.Ćwierzona Martin

16.Dolina Dorota

17.Dombek Martyna

18.Drozdowska Weronika

19.Fedorowicz Izabela

20.Fibor Wiktoria

21.Hamala Agata

22.Heinrich Martyna               

23.Hubar Żaneta

24.Jagodzińska Roksana

25.Jankowska Marika (warunkowo)

26.Jankowska Wiktoria

27.Jeleńska Daria

28.Jeżek Remigiusz

29.Joksch Wiktoria

30.Kołodziejczyk Wiktoria

31.Konecka Maria

32.Kopańska Julia

33.Kościelna Paulina

34.Kowalska Monika

35.Kramek Anna

36.Kręgiel Julia

37.Krzyczkowska Katarzyna

38.Kurbet Olga

39.Kuszyk Paulina 

40.Lejman Julia

41.Leus Gabriela

42.Lewandowska Martyna

43.Lipska Natalia

44.Ludwig Karolina

45.Malinowska Jagoda

46.Marcinkowska Weronika

47.Michalkiewicz Wioletta

48.Miler Sandra

49.Nawe Robert

50.Nowakowska Jagoda

51.Osińska Daria

52.Ostrowska Maja

53.Ostrowska Wiktoria

54.Perłak Kacper

55.Piękniewska Patrycja

56.Piwowarska Natalia

57.Polak Paula

58.Przygodzka Joanna

59.Reszkiewicz Paulina

60.Rucińska Weronika

61.Senisz Nikola

62.Skonieczko Karolina

63.Skora Martyna

64.Skorza Noemi

65.Skrzypska Adrianna

66.Starobrzańska Paulina

67.Stopczyńska Aleksandra

68.Suchacka Nikola

69.Sulejewska Dominika

70.Szandruk Anastazja

71.Szulc Alicja

72.Wasiela Weronika

73.Wentruba Jagoda

74.Witkowska Aleksandra

75.Wojdylak Matylda

76.Wojtkiewicz Joanna

77.Zalewska Justyna

78.Zielińska Marcelina

79.Zięciak Karolina

 


Prosimy o uzupełnienie dokumentów.

 

           

Regulamin rekrutacji

 do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie

 

Podstawa prawna:

 

       I.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 i 949).

     II.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 

(Dz. U. z 2011r. nr 109, poz.631)/

 

 III.            Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26.05.2017r.              w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę              i  wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 29 maja 2017r. poz. 25).

 

IV.            Statut Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie.

 

1.     Składanie dokumentów o kontynuowaniu pobytu i przyjęcie na wolne miejsca odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (zał. Nr 1).

 

2.     Nabór wychowanków do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych odbywa się          na podstawie dokumentów złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych)         lub przez pełnoletnich wychowanków .

 

3.     Wnioski – deklaracje dla wychowanków, którzy chcą kontynuować zamieszkanie  w bursie należy składać w sekretariacie bursy w terminie do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalonego w kalendarzu roku szkolnego (zał. Nr 2).

 

4.     W imieniu niepełnoletniego wychowanka wniosek składają jego rodzice (opiekunowie prawni).

 

5.     Warunkiem przyjęcia deklaracji na kontynuowanie zamieszkania jest dalsza nauka   w danej szkole.

 

6.     Wnioski o przyjęcie do bursy na wolne miejsca należy składać w sekretariacie bursy w terminie do 30 czerwca danego roku - e-mailem, pocztą lub faksem (zał. Nr 3).

 

7.     Warunkiem przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych na wolne miejsca jest zaświadczenie o przyjęciu ucznia do szkoły artystycznej.

 

8.     Na stronie internetowej PBSA umieszczony jest Regulamin rekrutacji, Harmonogram rekrutacji oraz dokumenty do pobrania.

 

9.     Miejsce w bursie przyznaje się na jeden rok szkolny.

 

10.O przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor na podstawie wniosku Komisji Rekrutacyjnej.

 

11. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech wychowawców Bursy.

 

12.  Zakończenie I etapu rekrutacji określa harmonogram.

 

13.  Lista przyjętych wychowanków będzie dostępna w sekretariacie PBSA.

 

14. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 

 

 

 

 

a.     uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej,

 

b.     większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu  z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

 

c.      korzystanie przez kandydata z opieki i wychowania w tej samej bursie dla uczniów szkół artystycznych w poprzednim roku szkolnym – pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii zachowania za ten okres,

 

d.     nieukończenie przez kandydata 17 roku życia,

 

e.      ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata,

 

f.       szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy      w szczególności na dobro dziecka,

 

g.     wielodzietność rodziny kandydata,

 

h.     niepełnosprawność kandydata,

 

i.       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 

j.       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 

k.     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 

l.       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 

m.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

 

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

 

15. Kryteria, o których mowa w ust. 14 mają jednakową wartość – 1 punkt.

 

16.  Do bursy przyjęci zostają ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacyjnym uzyskali najwyższy wynik punktowy.

 

17.Jeżeli po zakończeniu I etapu bursa szkół artystycznych dysponuje nadal wolnymi miejscami, w II etapie zostaje przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

18.  Postępowanie uzupełniające trwa do 30 sierpnia.

 

19. W postępowaniu uzupełniającym jako kryterium kwalifikujące, przyjmuje się kolejność złożonych wniosków o przyjęcie do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych.

 

20.  Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do bursy, mają prawo w terminie 7 dni wnieść odwołanie do Dyrektora Bursy zgodnie z art. 158 ust. 8 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

21.   Osoby przyjęte do PBSA zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania    z miejsca. Należy to uczynić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym) do dnia 24 sierpnia (nie dotyczy postepowania uzupełniającego).

 

22.    Nie stawienie się do bursy w pierwszym tygodniu zajęć w szkole lub niedostarczenie usprawiedliwienia późniejszego przyjazdu do placówki powoduje skreślenie z listy przyjętych do bursy. Szczególne przypadki dotyczące tej sprawy rozpatruje Dyrektor.

 

23.   W przypadku zwolnienia miejsca w trakcie roku szkolnego o przyjęciu decyduje Dyrektor.