tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Harmonogram rekrutacji

do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

1–26 czerwca 2020r.

 

 

Składanie deklaracji

o kontynuowaniu pobytu przez wychowanków bursy 

(za niepełnoletnich wychowanków deklarację składają rodzice/opiekunowie).

 

 

1 lipca – 4 sierpnia 2020r.

 

Przyjmowanie dokumentów 

od kandydatów na wychowanków P.B.S.A.

 

 

18 sierpnia 2020r. 

 

 

Ogłoszenie listy przyjętych wychowanków do P.B.S.A.

 

 

do 24 sierpnia 2020r.

 

 

 

Osoby przyjęte do P.B.S.A. zobowiązane są potwierdzić 

chęć zamieszkania w bursie.

 

 

24-28 sierpnia 2020r.

 

Postępowanie uzupełniające.

 

 

28 sierpnia 2020r.

 

Ogłoszenie listy wychowanków przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

 

Regulamin rekrutacji do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie

 

Informacje ogólne

 

 • Na stronie internetowej PBSA umieszczony jest Regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji oraz dokumenty do pobrania.

 

 • Istotne terminy związane z rekrutacją zawarte są w „Harmonogramie rekrutacji”     do PBSA (załącznik nr 1).

 

 • Nabór wychowanków do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych odbywa się na podstawie dokumentów złożonych przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich wychowanków. W przypadku przebywania rodziców poza granicami konieczne ustanowienie opiekuna prawnego.

 

 • Nabór może się odbywać w dwóch etapach. Drugi etap ma miejsce tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu I etapu bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59 i 949).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności, wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz.1872).
 • III.Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 25 maja 2018r.              w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki, zapewniającej opiekę              i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 25 maja 2018r. poz. 33).
 • IV.Statut Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie.

 

                                        I etap rekrutacji

1. Uczeń starający się o miejsce w bursie składa:

 • wniosek - deklarację (załącznik nr 2) w terminie od 1 czerwca do końca zajęć szkolnych w przypadku, gdy jest już mieszkańcem bursy i chce kontynuować pobyt w kolejnym roku szkolnym. Warunkiem przyjęcia wniosku o przyjęcie do bursy na kolejny rok jest niezaleganie z opłatami oraz rozliczenie się z biblioteką; lub

 

 • wniosek o przyjęcie do bursy (załącznik nr 3) w terminie od 1 do 30 czerwca        w przypadku, gdy stara się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy. Wniosek taki należy złożyć w sekretariacie bursy osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną;

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do bursy w pierwszym etapie rekrutacji od kandydata na wychowanka jest dołączenie zaświadczenia, że jest uczniem szkoły artystycznej, dla której organem założycielskim jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej,
 • większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu  z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
 • nieukończenie przez kandydata 17 roku życia,
 • ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata,
 • uzyskanie pozytywnej opinii nt. zachowania i zaangażowania w życie bursy – dotyczy wychowanków składających wniosek o kontynuację pobytu,
 • szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy      w szczególności na dobro dziecka,
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te potwierdza się, załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów, nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

Kryteria, o których mowa wyżej mają jednakową wartość - 1 punkt.

 

3. Do bursy przyjęci zostają ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacyjnym uzyskali najwyższy wynik punktowy.

 

4. O przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor na podstawie wniosku Komisji Rekrutacyjnej.

 

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech wychowawców bursy.

 

6.  Miejsce w bursie zostaje przyznane na jeden rok szkolny.

 

7. Termin zakończenia  I etapu rekrutacji określa harmonogram.

 

8.  Lista przyjętych wychowanków będzie dostępna w sekretariacie PBSA.

 

9. Osoby przyjęte do PBSA zobowiązane są potwierdzić chęć korzystania z miejsca.       Należy to zrobić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym) do dnia     określonego w harmonogramie (nie dotyczy postępowania uzupełniającego).

 

10. Jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacji bursa  dysponuje nadal wolnymi              miejscami, w II etapie rekrutacji zostaje przeprowadzone postępowanie uzupełniające. 

Na tym etapie o miejsce w bursie mogą ubiegać się uczniowie z innych szkół.

 

 

                                   II etap rekrutacji - postępowanie uzupełniające

 

11. Postępowanie uzupełniające trwa do 30 sierpnia.

 

12. W postępowaniu uzupełniającym oprócz kryteriów wymienionych w pkt. 2 uwzględnia się kolejność złożonych wniosków.

 

13. Miejsce w bursie zostaje przyznane na jeden rok szkolny.

 

14. O wyniku postępowania rekrutacyjnego informacji udziela sekretariat bursy.

 

 • Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do bursy, mają prawo w terminie 7 dni wnieść odwołanie do Dyrektora Bursy, zgodnie z art. 158 ust. 8 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

 • Niestawienie się do bursy w pierwszym tygodniu zajęć szkolnych lub niedostarczenie usprawiedliwienia o przyczynie późniejszego niż tydzień przyjazdu do placówki, powoduje skreślenie z listy przyjętych. 

 

Szczególne przypadki dotyczące tej sprawy rozpatruje Dyrektor.

 

 • W przypadku zwolnienia się miejsca w bursie w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu decyduje Dyrektor.