tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
May 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Harmonogram rekrutacji

do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

1–21 czerwca 2019r.

 

 

Składanie deklaracji

o kontynuowaniu pobytu przez wychowanków bursy 

(za niepełnoletnich wychowanków deklarację składają rodzice/opiekunowie).

 

 

1-28 czerwca 2019r.

 

Przyjmowanie dokumentów 

od kandydatów na wychowanków P.B.S.A.

 

 

8 lipca 2019r. 

 

 

Ogłoszenie listy przyjętych wychowanków do P.B.S.A.

 

 

do 23 sierpnia 2019r.

 

 

 

Osoby przyjęte do P.B.S.A. zobowiązane są potwierdzić 

chęć zamieszkania w bursie.

 

 

26 sierpnia 2019r.

 

Postępowanie uzupełniające.

 

 

30 sierpnia 2019r.

 

Ogłoszenie listy wychowanków przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

 

Regulamin rekrutacji 

do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie

 

Informacje ogólne

 

• Na stronie internetowej PBSA umieszczony jest Regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji oraz dokumenty do pobrania.

 

• Istotne terminy związane z rekrutacją zawarte są w „Harmonogramie    rekrutacji” do PBSA (załącznik nr 1).

 

• Nabór wychowanków do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych odbywa się na podstawie dokumentów złożonych przez rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich wychowanków.
• Nabór może się odbywać w dwóch etapach. Drugi etap ma miejsce tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu I etapu bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Podstawa prawna:

 

I. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59 i 949).
II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności, wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r. nr 109, poz.631)/
III. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26.05.2017r.              w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki, zapewniającej opiekę              i  wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dziennik Urzędowy MKiDN z dnia 29 maja 2017r. poz. 25).
IIII. Statut Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie.

 

                                       I etap rekrutacji

1. Uczeń starający się o miejsce w bursie składa:

• wniosek - deklarację (załącznik nr 2) w terminie od 1 czerwca do końca roku szkolnego w przypadku, gdy jest już mieszkańcem bursy i chce kontynuować pobyt w kolejnym roku szkolnym. Warunkiem przyjęcia wniosku o przyjęcie do bursy na kolejny rok jest niezaleganie z opłatami oraz rozliczenie się z biblioteką; lub

 

• wniosek o przyjęcie do bursy (załącznik nr 3) w  terminie od 1 do 30 czerwca     w przypadku, gdy  stara się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy. Wniosek taki należy złożyć w sekretariacie bursy osobiście, pocztą lub e-mailem;

Warunkiem przyjęcia wniosku o przyjęcie do bursy od kandydata na wychowanka jest dołączenie zaświadczenia, że jest uczniem szkoły artystycznej, dla której organem założycielskim jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

• uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej,
• większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu  z miejsca zamieszkania do tej szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
• nieukończenie przez kandydata 17 roku życia,
• ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata,
• szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy      w szczególności na dobro dziecka,
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te potwierdza się, załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów, nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

Kryteria, o których mowa wyżej mają jednakową wartość - 1 punkt.

 

3. Do bursy przyjęci zostają ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacyjnym uzyskali najwyższy wynik punktowy.

 

4. O przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor na podstawie wniosku Komisji Rekrutacyjnej.

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech wychowawców bursy.

 

6.  Miejsce w bursie zostaje przyznane na jeden rok szkolny.

 

7. Termin zakończenia  I etapu rekrutacji określa harmonogram.

8.  Lista przyjętych wychowanków będzie dostępna w sekretariacie PBSA.

 

9. Osoby przyjęte do PBSA zobowiązane są potwierdzić chęć korzystania z miejsca.       Należy to zrobić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym) do dnia     określonego w harmonogramie (nie dotyczy postępowania uzupełniającego).

 

10. Jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacji bursa  dysponuje nadal wolnymi              miejscami, w II etapie rekrutacji zostaje przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

 

                                  II etap rekrutacji - postępowanie uzupełniające

 

11. Postępowanie uzupełniające trwa do 30 sierpnia.

 

12. W postępowaniu uzupełniającym jako kryterium kwalifikujące, przyjmuje się          kolejność złożonych wniosków o przyjęcie do Państwowej Bursy SzkółArtystycznych.

 

13. Miejsce w bursie zostaje przyznane na jeden rok szkolny.

 

14. O wyniku postępowania rekrutacyjnego informacji udziela sekretariat bursy

 

 

• Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do bursy, mają prawo w terminie 7 dni wnieść odwołanie do Dyrektora Bursy, zgodnie z art. 158 ust. 8 Ustawy Prawo Oświatowe,

 

 

• Niestawienie się do bursy w pierwszym tygodniu zajęć w szkole lub niedostarczenie usprawiedliwienia o przyczynie późniejszego niż tydzień przyjazdu do placówki, powoduje skreślenie z listy przyjętych. 

 

Szczególne przypadki dotyczące tej sprawy rozpatruje Dyrektor.

 

• W przypadku zwolnienia się miejsca w bursie w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu decyduje Dyrektor.