tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

R E G U L A M I N

 

Mieszkańców Państwowej Bursy Szkół Artystycznych

 

Regulamin porządkowy jest wewnętrznym dokumentem bursy, do jego bezwzględnego przestrzegania jest zobowiązany każdy wychowanek. Wszyscy mieszkańcy w pierwszym tygodniu pobytu w bursie są zobligowani do zapoznania się z regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zakwaterowanie w bursie odbywa się na zasadach określonych w statucie:

a) przy zakwaterowaniu należy przekazać wypełnione przez rodziców dokumenty  obowiązujące w bursie oraz wypełnić formularz meldunkowy, złożyć dowód tożsamości lub odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego miejsca zameldowania. Zameldowanie obejmuje okres trwania nauki szkolnej.

b) przy wykwaterowaniu z bursy, należy dopełnić formalności, uregulować zaległości finansowe, rozliczyć się z pobranej pościeli, kołder, poduszek, sprzętu znajdującego się

w pokoju, rozliczyć się z biblioteką.

 

2. Maturzyści mają obowiązek opuszczenia bursy dzień po ostatnim egzaminie maturalnym. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może zdecydować

o dalszym pobycie wychowanka – na jego wniosek.

 

3. Opłatę za pobyt w bursie oraz wyżywienie należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.  W przypadku braku w/w płatności wychowanek z pierwszym dniem nowego miesiąca traci prawo do pobytu w bursie do czasu uregulowania zaległości.

 

4. Wysokość odpłatności za pobyt w bursie ustala dyrektor placówki zgodnie

     z odrębnymi przepisami.

 

5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bursy wychowawca może podjąć środek naprawczy w postaci kontraktu. Kontrakt określa sposób w jaki musi postępować wychowanek, aby nie zostać wydalonym z bursy

 

6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o skreślenie wychowanka z listy mieszkańców w przypadku:

-         zalegania z opłatami dłużej niż 2 miesiące,

-         nieusprawiedliwionej nieobecności w bursie trwającej ponad 1 miesiąc,

-         złamania któregokolwiek punktu kontraktu oraz rażącego złamania regulaminu.

 

7. Wychowanek ma obowiązek informować o planowanej nieobecności w bursie.

 Informacja ta musi być potwierdzona  pisemnie przez rodziców oraz jeśli dotyczy to wyjazdów zorganizowanych (wycieczka szkolna) przez szkołę

 

 

 

 

 

 

P R A W A    I   O B O W I Ą Z K I    W Y C H O W A N K Ó W

 

 

I.                   P R A W A

 

WYCHOWANEK MA PRAWO:

 

1.      Do miejsca zamieszkania w bursie spełniającego warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, do nauki, do rozwijania swoich zdolności

i zainteresowań.

 

2.      Do korzystania z pracowni, urządzeń, instrumentów i innych pomocy dydaktycznych bursy służących rozwijaniu własnej osobowości i rozwojowi fizycznemu.

 

3.      Wychowanek ma prawo do uzyskiwania pomocy i wsparcia ze strony kadry wychowawczej.

 

4.      Do życzliwego i podmiotowego traktowania swojej osoby oraz swobodnego wyrażania swoich poglądów i myśli oraz w granicach powszechnie uznawanych norm społecznych. Bursa jest placówką oświatową i ma charakter świecki. Oznacza to, że wychowanek ma prawo do wolności wyznania i sumienia.

 

5.      Wychowankowie mają prawo do przyjmowania gości na terenie bursy

a) w godzinach pracy wychowawcy dyżurującego czyli 800 – 1200 i 1500 - 2100

 po złożeniu dokumentu tożsamości przez osobę odwiedzającą niezależnie od      pory dnia.

b) odwiedziny w czasie przeznaczonym na naukę własną /1700 – 1900/

są dopuszczalne wyłącznie w celu wspólnej nauki, w salach do tego    przeznaczonych,

c) powyższe ograniczenia nie dotyczą rodziców /prawnych opiekunów/,

którzy mogą odwiedzać wychowanków w dowolnym czasie otwarcia bursy

tj. od 600 do 2200,

            d) odwiedziny nie mogą być uciążliwe dla pozostałych współmieszkańców,

            e) wychowanek ponosi odpowiedzialność za zachowanie gościa.

 

6.      W ciągu tygodnia /w dni nauki szkolnej/ wychowankowie mają prawo do oglądania programów TV lub filmów do godz. 2230, w tym również odtwarzanych na nośnikach elektronicznych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oglądanie telewizji także po tym terminie, za uprzednią zgodą wychowawcy dyżurującego, pod warunkiem wcześniejszego przygotowania się do ciszy nocnej.

 

7.      Wychowanek ma prawo do:

§   zmiany pościeli 1 raz w miesiącu i obowiązek obleczenia jej

§   informacji o bieżących sprawach Bursy

§   odbycia rozmów telefonicznych do godz. 2200.

Przywołanie wychowanków do telefonu w tych godzinach odbywa się za pośrednictwem dyżurnego. W przypadku braku dyżurnego, wychowawca nie ma obowiązku przywoływania do telefonu.

 

 

 

8.   Wychowanek może korzystać z osobistego komputera według następujących zasad:

a)      komputer służy celom edukacyjnym tj.

·                                                  pisaniu notatek,

·                                                  projektowaniu graficznemu,

·                                                  programom językowym,

·                                                  programom wspierającym proces naukowy z przedmiotów szkolnych

b)        korzystanie z komputera osobistego dozwolone jest między godz. 800-2230

c)      w sytuacjach wyjątkowych za zgodą wychowawcy można przedłużyć czas pracy na komputerze

d)      z komputera może korzystać jedynie jego właściciel , każdy inny wychowanek musi przedstawić wychowawcy dyżurującemu zgodę na piśmie właściciela na korzystanie z jego sprzętu.

e)      w czasie nauki własnej tj. miedzy godz. 1700- 1900 obowiązuje bezwzględny zakaz oglądania filmów (z wyjątkiem lektur) oraz uruchamiania gier.

f)        Zabrania się przetrzymywania lub odtwarzania programów bądź filmów zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub faszyzujące jak również mające charakter terrorystyczny pod groźbą zajęcia komputera przez wychowawcę i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora bursy oraz szkołę wychowanka i jego rodziców

 

II.               DO OBOWIĄZKÓW WYCHOWANKA NALEŻY:

 

1.  Wstawanie o ustalonej porze, dostosowanej do wyznaczonego czasu spożywania śniadania oraz czasu rozpoczęcia zajęć szkolnych. Godzina 930 jest maksymalną godziną snu pod kołdrą. Do godziny 930 należy pokój posprzątać i zasłać tapczany.

Spanie w ciągu dnia w godzinach wolnych od zajęć szkolnych – poza czasem przeznaczonym na naukę własną – możliwe jest jedynie pod kocem

/z wyjątkiem osób chorych/.

W przypadku zachorowania wychowanek ma obowiązek zgłosić ten fakt natychmiast dyżurnemu wychowawcy oraz bezzwłocznie zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Przed wyjazdem z bursy każdy chory ma obowiązek poinformować rodziców o tym zamiarze. Apteczka bursowa służy jedynie do doraźnej pomocy medycznej.

 

                  2.  W dniach roboczych obowiązuje nauka własna od godz. 1700 do godz. 1900.

                       Właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę własną oznacza, że

                        w tych godzinach:

-         nie można przebywać poza bursą w celach pozalekcyjnych bez wiedzy wychowawcy,

-         nie zezwala się na odwiedziny osób  spoza bursy z wyjątkiem kolegów /koleżanek/ celem wspólnej nauki.

-           wychowanek, który uzyskał w semestrze średnią ocen 4.0 i więcej może być zwolniony z nauki własnej w godz. 1700-1900

 

3.      Osoba biorąca klucz od pomieszczeń ogólnodostępnych jest zobowiązana   odnotować ten fakt we właściwym zeszycie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za pozostawienie tego pomieszczenia w stanie uporządkowanym /ustawienie krzeseł, zamknięcie okien, zabezpieczenie instrumentów muzycznych (pianina), wygaszenie odbiorników i świateł, itp./.

Jeżeli przed korzystaniem z sali wychowanek stwierdzi w niej nieporządek, zauważy usterki powinien fakt ten niezwłocznie zgłosić wychowawcy.

 

4.      Uczniowie szkół plastycznych mają obowiązek wykonywać prace malarskie i rzeźbiarskie w pracowniach do tego przeznaczonych.

 

5.   Każdy wychowanek ma obowiązek wykupienia min. dwóch posiłków oraz  spożywania ich w wyznaczonym czasie w stołówce bursy. Godziny spożywania posiłków określone są na początku roku szkolnego i podane do ogólnej wiadomości.

 Oznacza to także, że wychowankowie zobowiązani są :

-         w sytuacjach wyjątkowych  wcześniej uzgodnić z personelem kuchni godzinę późniejszego przyjścia na posiłek,

-    zachować uczciwość i szacunek w stosunku do personelu  kuchennego,

-         dbać o czystość stołówki oraz stan użytkowanych naczyń,

-         spożywać posiłki wyłącznie w stołówce, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zabierania posiłków przez innych kolegów ale

na własnych talerzach. Oznacza to zakaz zabierania naczyń kuchennych do pomieszczeń mieszkalnych.

 

6. Każdorazowe wyjście poza bursę należy zgłaszać dyżurującemu wychowawcy i        uzgodnić z nim godzinę powrotu. Przy opuszczaniu bursy obowiązują ponadto następujące ustalenia:

- uczniowie gimnazjum - 2100

- uczniowie szkół średnich mogą uzyskać zwolnienie do godz. 2130,

- maturzyści korzystają ze zwolnienia do godz. 2200,

- w przypadkach wyjść zorganizowanych przez palcówkę oświatową /np. udział w koncertach, spektaklach teatralnych  itp./ dopuszcza się możliwość późniejszego powrotu nie później jak do godz. 2300 za uprzednią zgodą dyżurującego wychowawcy

   i pisemnej zgody rodzica niepełnoletnich wychowanków,

-   powrót z wyjazdu do domu następuje nie później niż do godz. 2200,

-   wszystkich uczniów w ciągu tygodnia obowiązuje zakaz opuszczania bursy na noc

- wyjazdy wychowanków w czasie trwania zajęć szkolnych mogą mieć miejsce wyłącznie na podstawie:

- pisemnej zgody rodziców /opiekunów/. Pełnoletniość wychowanka nie                               zwalnia od dostarczenia takiej zgody,

- zwolnienia lekarskiego.

W przypadkach losowych dopuszcza się możliwość takiego wyjazdu na podstawie wezwania telefonicznego.

 

7. Wykorzystać czas przeznaczony na spoczynek nocny.

Cisza obowiązuje od godz. 2200 w tym czasie należy ściszyć odbiorniki radiowe, magnetofony, itp., nie wolno ćwiczyć na instrumentach muzycznych, przebywać w innych pokojach mieszkalnych.

Od godz. 2300 do godz. 600 obowiązuje cisza nocna. Należy wyłączyć górne światło w pokojach oraz radioodbiorniki itp. W trakcie ciszy nocnej wychowanek musi przebywać we własnym pokoju i korzystać z przydzielonego mu miejsca do spania, przestrzegając jednocześnie zasad higieny tj. spania w pościeli w stroju nocnym.

 

8. Dłuższa nauka /po godz. 2300/ wymaga każdorazowego zgłoszenia  wychowawcy. Wychowawca nocny wyraża zgodę na dłuższą naukę w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

 

 

 

III. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA WYNIKAJĄCE Z PRZESTRZEGANIA NORM WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO.

 

 

1.       Na terenie bursy wychowanek powinien stosować zasady kulturalnego    zachowania się.

2.   Własnym przykładem wpływać wychowawczo na młodszych kolegów.

                  3.   Nie wolno wnosić i przetrzymywać na terenie bursy żadnych zwierząt.

4.    Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. co oznacza zakaz używania otwartego ognia  typu: świeczek, kadzidełek, oraz urządzeń grzewczych.

5.      Dbać o czystość i porządek zajmowanych pomieszczeń. Wszelkie zmiany wystroju pokoju można wykonać po uzyskaniu zgody wychowawcy grupy. Zmiany wystroju pokoju kwalifikowane jako  dewastacja ma usunąć wychowanek we własnym zakresie.

6.      Dbać o użytkowany sprzęt oraz urządzenia stanowiące wyposażenie bursy.

W przypadku spowodowania zawinionej szkody wychowankowie zobowiązani są pokryć koszty wynikłych strat lub zadbać o ich usunięcie /naprawienie we własnym zakresie/. Koszty te określa dyrektor bursy.

                  7.  Za sprzęt przywieziony z domu odpowiada jego właściciel a nie bursa.

8.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się pod rygorem wydalenia 

      z bursy:

   -     przynoszenia, przechowywania i spożywania alkoholu i środków            odurzających oraz przebywania na terenie bursy pod ich wpływem,

-         palenia tytoniu na terenie bursy.

 

 

IV.              WYCHOWANEK POWINIEN RZETELNIE WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI SZKOLNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

1.       Każdorazowy fakt opuszczania zajęć lekcyjnych wymaga poinformowania wychowawcy.

2.       Zgłaszać wychowawcy trudności w nauce.

3.   Wychowankowie przy odrabianiu zadań domowych mają prawo udzielania lub     korzystania z pomocy koleżeńskiej, wychowawców.

     4.   Właściwie organizować własny czas pracy i wypoczynku dostosowany do    ogólnego rozkładu dnia w bursie.

 

 

 

V.            INNE OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

 

1.     Wychowanek ma obowiązek brać czynny udział w pracach samorządu   mieszkańców.

2.     Pomagać członkom Młodzieżowej Rady Bursy w realizacji przedsięwzięć

            i zadań na rzecz bursy.

3.     Informować o dostrzeżonych niepokojących zjawiskach występujących na terenie  bursy /np. kradzieże, nieuczciwość, wykorzystywanie słabszych, itp./.

4.      Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności bursy.

5.      Każdy wychowanek ma obowiązkowo dostarczać wychowawcom oceny za 

      I semestr potwierdzone przez szkołę.

 

 

6.     Każdy z mieszkańców zobowiązany jest do odbycia minimum jednego dyżuru

     w semestrze. Maturzyści są zwolnieni z tego obowiązku w II semestrze szkolnym.   Wychowanek, który nie może odbyć dyżuru w określonym terminie, powinien znaleźć zastępstwo i poinformować o tym wychowawcę.

7.   Każdy wychowanek powinien posiadać klucz od własnego pokoju (wychowawca   nie wydaje kluczy służbowych wychowankom, którzy notorycznie gubią bądź zapominają własnych kluczy).

8.   Do środy włącznie każdy wychowanek ma obowiązek zgłoszenia chęci pozostania   na weekend w bursie.

9.      Wychowankowie mają obowiązek zapoznać się i stosować do pozostałych     regulaminów tj. regulamin czystości, korzystania z Internetu, BHP i ppoż. i innych.

 

 

VI.            NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

1.   Wyróżnienie /pochwała/ ustna bądź pochwała udzielona przez wychowawcę grupy z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku spostrzeżeń wychowanka.

2.   Wyróżnienie /pochwała/ udzielone przez Dyrektora bursy w formie listu  pochwalnego /dyplomu/ skierowanego do rodziców wychowanka i szkoły.

3.   Wyróżnienie Dyrektora bursy w formie dyplomu lub przyznanie nagrody  rzeczowej.

4.   Przyznanie przez Dyrektora nagrody rzeczowej.

 

 

VII.     KARY

 

1.            Upomnienie udzielone przez wychowawcę grupy z jednoczesnym wpisem

do dziennika spostrzeżeń.

2.            Pisemne upomnienie do rodziców.

3.            Po trzech upomnieniach kolejnym krokiem jest nagana z ostrzeżeniem

o wydaleniu z bursy, udzielona przez Dyrektora bursy z równoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie rodziców i szkoły.

4.            Kolejne przewinienie po otrzymaniu nagany może być podstawą do uruchomienia procedury skreślenia z listy mieszkańców PBSA.

5.            Wydalenie z bursy. Zastosowanie tej kary wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Młodzieżowej Rady Bursy.

 

 

Wychowanek ma prawo złożyć na piśmie w terminie 7 dniowym odwołanie

    od kary wyznaczonej przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 30.08.2011r.