tel. 091 423 03 17

ul.P.Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin

  
August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Klauzula informacyjna Państwowej Bursy Szkół Artystycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informujemy:

1. Administratorem Państwa i Państwa dziecka jest Państwowa Bursa Szkół Artystycznych z siedzibą w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7B, tel: 91-423 03 17.

2.
Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych jest Dariusz Pielka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 91-423 03 17 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z działalności Państwowej Bursy Szkół Artystycznych na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) oraz przepisami wydanymi na ich podstawie m.in. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199);

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Państwowej Bursy Szkół Artystycznych, pracowników i mienia placówki.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe pozyskane podczas realizacji zadań przez Poradnię będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu realizacji zadań przez Państwową Bursę Szkół Artystycznych są Państwo zobowiązani do podania danych.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji


1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Państwowa Bursa Szkół Artystycznych z siedzibą w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7B, tel: 91-423 03 17.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych jest Dariusz Pielka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 91-423 03 17 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),
b) art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.